Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Fu Lu Shòu en een cliënt waarop Fu Lu Shòu deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 

2. INSPANINGEN FU LU SHÒU

Fu Lu Shòu zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Fu Lu Shòu zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 

3. AFSPRAKEN

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan Fu Lu Shòu melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Fu Lu Shòu het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd bij Fu Lu Shòu komt, mag Fu Lu Shòu de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Indien u gebruikt maakt van een voucher dan dient u deze ten alle tijden mee te nemen naar de kliniek. Heeft u deze voucher niet bij u dan kunnen wij u geen behandeling geven.
 
Fu Lu Shòu moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 
Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen bij Fu Lu Shòu.
Let er altijd goed op dat uw voucher nog geldig is op de dag van de behandeling, zonder geldige voucher kunnen wij geen behandeling geven. Hier maken we ook geen enkele uitzondering in.
 

4. BETALING

Fu Lu Shòu vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de kliniek en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Fu Lu Shòu vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de kliniek en op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 
De cliënt dient direct bij aanvang van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen, tenzij het een deelbetaling betreft.
 
Behandelingen die door u zijn betaald worden niet terugbetaald.
Behandelingen kunnen ook niet worden geruild of worden overgedragen aan derden.
 
Indien u te laat bent kan de afspraak nog doorgaan dit gaat wel van de behandelende tijd af.
 
Indien u 15 minuten of later te laat komt dan hebben wij het recht om de gehele afspraak te annuleren. Wij hanteren dan een bedrag van € 15,00 voor het niet op komen dagen op de afspraak of te laat zijn. Dit is voor ons inkomsten derf. Indien u beschikt over een bon dan vervalt deze bon. Wij nemen dan uw bon in.
Wij verzoeken u om op tijd op uw afspraak te verschijnen om teleurstellingen te voorkomen, wij werken met een heel strak schema.
 

5. PERSONEEL IN DE KLINIEK

Fu Lu Shòu heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Fu Lu Shòu dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk eist.
 
De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling bij Fu Lu Shòu medewerkers van de kliniek niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door Fu Lu Shòu.

 

6. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

De cliënt voorziet Fu Lu Shòu vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Fu Lu Shòu aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 
Fu Lu Shòu neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Fu Lu Shòu behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

7. GEHEIMHOUDING

Fu Lu Shòu is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijden de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Fu Lu Shòu verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 

8. AANSPRAKELIJKHEID

Fu Lu Shòu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Fu Lu Shòu is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 
Fu Lu Shòu is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de kliniek.
 

9. BESCHADIGING EN DIEFSTAL

Fu Lu Shòu heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 
Fu Lu Shòu meldt diefstal altijd bij de politie.
 

10. KLACHTEN

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk of via e-mail gemeld worden aan de kliniek. Fu Lu Shòu moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Fu Lu Shòu de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 

11. BEHOORLIJK BEDRAG

De cliënt behoort zich in de kliniek behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Fu Lu Shòu het recht de cliënt de toegang tot de kliniek te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 

12. RECHT

Op elke overeenkomst tussen Fu Lu Shòu en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.